டொமைன் (Domain) என்பது இணைய தளத்தில் ஒரு வலைதளத்தின் முகவரி ஆகும்.

உதாரணமாக vvgudhost.com என்பது ஒரு டொமைன் பெயர் ஆகும்.

Sub-domain சப் டொமைன் என்றால் என்ன?

Parked domain என்றால் என்ன?

Addon domain என்றால் என்ன?